Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Aanbod: Iedere schriftelijke aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of verrichten van diensten door Aannemer.
 2. Aannemer: De aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren, hierna Nova Clima.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
 4. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 5. Opdrachtgever: Het bedrijf of de Consument die een Overeenkomst aangaat met Aannemer.
 6. Producten: Airconditioners, warmtepompen, elektronische materialen en aanverwante producten.
 7. Overeenkomst: de Overeenkomst waarbij Nova Clima zich jegens Opdrachtgever verbindt werk tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs in euro’s, waarmee deze algemene voorwaarden een onlosmakelijk geheel vormen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Nova Clima, elke Overeenkomst tussen Nova Clima en Opdrachtgever en op elk werk dat door Nova Clima wordt aangeboden en/of uitgevoerd.
 2. De Opdrachtgever heeft vrijelijk toegang tot deze algemene voorwaarden via de website van Nova Clima (www.novaclima.nl). Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, wordt de Opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld door middel van een vermelding hiervan opgenomen in het Aanbod.
 3. Afwijking van de algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. Alleen in uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden worden afgeweken als dit expliciet en schriftelijk met Nova Clima is overeengekomen. 
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde (vervolg)opdrachten en opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet of onvoldoende geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 De offerte

 1. Alle door Nova Clima gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven. 
 2. Nova Clima is slechts gebonden aan een Aanbod indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Nova Clima het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Nova Clima gegronde reden te weigeren. 
 3. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist en/of onvolledig blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd heeft Nova Clima het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen, producten en prijzen aan te passen. Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.
 4. Indien het Aanbod een warmtepomp bevat wordt deze geselecteerd op basis van een door Opdrachtgever verstrekte warmteverliesberekening. Indien Opdrachtgever geen warmteverliesberekening kan overleggen wordt de in het Aanbod opgenomen warmtepomp gebaseerd op historische gegevens en kengetallen welke onderhevig zijn aan persoonlijke omstandigheden en interpretatieverschillen. 
 5. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden werkzaamheden en producten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever is staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Nova Clima niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de overeenkomst. 
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Nova Clima niet tot levering van een deel van de in het Aanbod opgenomen zaken tegen een overeenkomst deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Noca Clima heeft aanvaard.
 2. Nova Clima is niet gehouden aan en Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of schrijffout bevat. Aan deze vergissing of schrijffout kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. 
 3. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met Nova Clima, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen door elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk. 

Artikel 5 Annuleren van de overeenkomst

 1. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien een opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert worden hierbij de volgende kosten in rekening gebracht. In geval van annulering tot een maand voor de aanvangsdatum wordt 25% van het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Tot twee weken tot de aanvangsdatum wordt 50% gerekend, en tot een week voor de aanvangsdatum wordt 75% van het offertebedrag in rekening gebracht. Nova Clima is ten allen tijde gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten gemaakt heeft ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. De verschuldigde prijs wordt berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Nova Clima over het gehele werk zou hebben gemaakt.
 2. Beide partijen kunnen de overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van de Opdrachtgever. 
 3. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 48 uur tot de aanvangsdatum, is Nova Clima gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde uurtarief, alsmede gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever. 

Artikel 6 Meer- en minderwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat te komen van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Nova Clima is niet verplicht aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien een vaste prijs is afgesproken voor de Werkzaamheden, zal Nova Clima Opdrachtgever informeren over bijkomende kosten van het meerwerk.
 3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn is Nova Clima gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen indien om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 4. In geval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van houtrot of de aanwezigheid van asbest, is Nova Clima gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra Werkzaamheden leiden. 
 5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.

Artikel 7 Prijzen en betaling

 1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een vooraf afgegeven begrotingen en indicatieve prijsopgaven of stelposten. Dergelijke prijzen kunnen gedurende de uitvoering van de Overeenkomsten bijgesteld worden en op basis van nacalculatie definitief worden vastgesteld. 
 2. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen binnen de uiterlijke betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 3. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Nova Clima.

Artikel 8 Uitvoering werkzaamheden

 1. Nova Clima zal zich inspannen de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Aannemer verlangd mag worden. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Nova Clima ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel.
 2. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is Nova Clima niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de Opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever met in het bijzonder het wijzigen van de positie van de buitenunit. 
 3. Nova Clima vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden, VvE’s en andere instanties. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van de benodigde vergunningen en/of toestemmingen. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Nova Clima expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. 
 4. Nova Clima is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen. 
 5. Nova Clima heeft het recht reclame te maken voor haar bedrijf wanneer zij op locatie van Opdrachtgever werkzaam is. 
 6. Nova Clima is gerechtigd de Werkzaamheden op te schorten en op een later, in overleg met Opdrachtgever te bepalen, moment te hervatten indien daartoe redelijkerwijs aanleiding voor is, bijvoorbeeld in geval van ziekteverzuim of onveilige situaties door slechte weersomstandigheden. Het verplaatsen van de uitvoering van de Werkzaamheden geeft Opdrachtgever geenszins recht op korting of restitutie op de Overeenkomst. 
 7. Nova Clima gebruikt eigen materialen en gereedschappen op producten te installeren.
 8. Nova Clima communiceert teneinde een goede uitvoering van de werkzaamheden uitsluitend direct met de Opdrachtgever. Indien op verzoek overleg wordt gepleegd met andere aannemers of derden staat Nova Clima niet in voor een juiste informatieoverdracht. Alle daarmee samenhangende risico’s komen voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 9 Oplevering

 1. Indien Nova Clima te kennen heeft gegevens dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit ingebruikname niet in de weg staat. Na aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
 2. Opleveringen van nieuwe installatie worden vastgelegd in werkbonnen waarvan Opdrachtgever wordt geacht deze te ondertekenen voor akkoord. Bij gebreke hiervan, bijvoorbeeld in geval van afwezigheid van Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht volledig akkoord te zijn met de inhoud van de werkbonnen. 
 3. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever.

Artikel 10 Onderhoud

 1. Indien (aanvullend) overeengekomen zal Nova Clima onderhoud verrichten. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen, al dan niet in een aanvullende overeenkomst van opdracht. 
 2. Afspraken over onderhoud kunnen slechts met inachtneming van een termijn van 48 uur worden afgezegd. Bij afzegging binnen 48 uur worden kosten in rekening gebracht bij Opdrachtgever. 

Artikel 11 Garanties

 1. Nova Clima voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. 
 2. De garanties op de door Nova Clima geleverde Producten bestaan uit:
  1. Productgaranties:de garantie op airconditioners, warmtepompen en materialen die per specifiek product worden vermeld in de offerte.
  2. Installatiegarantie: de garantie op de werking en de montage van de Producten, zoals uitdrukkelijk per product overeengekomen. 
  3. Vermogensgarantie: garantie van het vermogen van de Producten is conform hetgeen door de fabrikant wordt gegeven. 
 3. Er worden geen garanties verleend op de juistheid van geselecteerde vermogen warmtepomp en de daarmee samenhangende energieprestaties op Overeenkomsten waarbij Opdrachtgever geen warmteverliesberekening heeft overlegd zoals bedoeld in 3.4. 
 4. Opdrachtgever kan slecht een beroep doen op de door Nova Clima gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichting. 
 5. De garantie vervalt wanneer het garantietermijn is verstreken en/of wanneer de Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde, waarin naar oordeel van Nova Clima verkeerd is gehandeld, onderhouden of gebruikt.  
 6. In onder meer de volgende situatie is garantie uitgesloten:
  1. Schade door storm, blikseminslag, overstroming en brand. De Opdrachtgever dient zich hiertoe aanvullend te verzekeren.
  2. Schade aangericht door dieren, vandalisme, diefstal en molest. 
  3. Schade en gebreken die is/zijn ontstaan door materialen die bij de installatie zijn toegepast op verzoek van Opdrachtgever terwijl het gebruik daarvan door Nova Clima is afgeraden.

Artikel 12 Privacy en gegevensverwerking

 1. Nova Clima gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van Opdrachtgever en gebruikers van de website en zal deze conform de Privacyverklaring gebruiken. 

Artikel 13 Overmacht 

 1. Nova Clima is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen. 
 2. Onder overmacht aan zijde van Nova Clima wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot:
  1. Overmacht van toeleveranciers van Nova Clima;
  2. Het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers;
  3. Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden;
  4. Overheidsmaatregelen;
  5. Elektriciteitstoringen of storing van internet, datanetwerk- en telefocmmunicatiefaciliteiten;
  6. Natuurrampen, oorlog en terroristische aanslagen;
  7. Algemene vervoersproblemen;
  8. Ziekte en/of werkstakingen van het personeel van Nova Clima
 3. Indien een overmachtsituatie langer duurt dan 6 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk worden ontbonden.

Artikel 14 Beperking van aansprakelijkheid 

 1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door Nova Clima leidt tot aansprakelijkheid van Nova Clima jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door Nova Clima in rekening gebrachte kosten tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Nova Clima. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar. 
 2. Nova Clima is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie. 
 3. In geval van maatvoering is Nova Clima niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde materialen en/of fouten in materialen en het doen van inmetingen. Opdrachtgever dient een eindcontrole te verrichten en is verantwoordelijk voor deze eindcontrole.

Artikel 15 Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Nova Clima of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden middels de algemene contactgegevens.
 2. De klacht moet voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Nova Clima de klacht in behandeling nemen.
 3. Nova Clima zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

Artikel 16 Toepasselijk recht

 1. Op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Nova Clima kan deze algemene voorwaarde eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.